مارتا هیمل فارب

مارتا هیمل فارب

مارتا هیملفارب استاد دین ویلیام ا. دانفورث در دانشگاه پرینستون است. کارهای او به طور خاص بر یهودیت دوره معبد دوم و ادبیات آخرالزمانی متمرکز شده است. او نویسنده تورهای جهنم است: فرم آخرالزمانی در ادبیات یهودی و مسیحی (1985)، صعود به بهشت در آخرالزمان یهودی و مسیحی (1993) و پادشاهی از کشیشان: پیشینیان و لیاقت در یهودیت باستان (2006).

کتاب های مارتا هیمل فارب

تاریخ مختصر آخرالزمان