رابرت الیاس نجمی

رابرت الیاس نجمی

رابرت الیاس نجمی متولد آمریکایی در حال حاضر در آتن یونان زندگی می کند، از سال 1976 که مرکز زندگی هماهنگ را تأسیس و هدایت می کند که به 3500 عضو با کلاسها و کارگاههای آموزشی کمک می کند تا به هر یک در بهبود بدن، ذهن، روابط و به طور کلی زندگی او کمک کند.

کتاب های رابرت الیاس نجمی

روان شناسی شادی