مینا جهانشاهی

مینا جهانشاهی

مينا جهانشاهي نویسنده ی ایرانی متولد سال 1373 می باشد.

کتاب های مینا جهانشاهی

زن در جدال سنت و تجدد