گرگوری باتکوک

گرگوری باتکوک

گرگوری باتکوک(1937 – 1980)، از هنرمندان برجسته‌ی آمریکایی و از پیشگامان هنر اجرا بوده‌است.

کتاب های گرگوری باتکوک

تاریخچه ی هنر پرفورمنس