گوران سونسون

گوران سونسون

 گوران سونسون (Göran Sonesson) استاد برجسته نشانه شناسی در دانشگاه لوند، من سمینار نشانه شناسی را در سال 1986 و مرکز نشانه شناسی شناختی را در سال 2009 آغاز کردم. من دکترای نشانه شناسی را در سال 1998 ایجاد کردم که بعدا به نشانه شناسی شناختی تبدیل کردیم.
من رئیس انجمن نوردیک برای مطالعات نشانه شناختی 1992 - 2012 و همچنین دبیرکل انجمن بین المللی نشانه شناسی بصری از سال 2001 و رئیس آن از سال 2015 بودم. من یکی از مبتکران انجمن بین المللی نشانه شناسی شناختی بودم.
من دکترای زبانشناسی عمومی را از لوند و یک دکترای نشانه شناسی را از olecole des Hautes Études en Sciences Sociales در پاریس دارم. بین سالهای 1978 و 1981، من خودم را به نشانه شناسی ژست در پاریس تقدیم کردم و بین 1981 و 1982، من تحقیقاتی را در زمینه زبانشناسی و نشانه شناسی مایاها در مکزیک انجام دادم. از زمان بازگشت به لوند، در سال 1982، من بیشتر به نشانه شناسی تصویری و فرهنگی و همچنین معرفت شناسی نشانه شناسی (شناختی) توجه داشتم.

کتاب های گوران سونسون

نشانه شناسی عکاسی