معین الدین بن جلال الدین محمد معلم یزدی

معین الدین بن جلال الدین محمد معلم یزدی

معین‌الدین علی بن جلال‌الدین محمد معلم یزدی، از مورخان و ادبای قرن هشتم هجری در اصفهان بوده است. معین‌الدّین علی معلّم بن جلال‌الدّین محمّد یزدی، از مورخان و ادبای قرن هشتم هجری در اصفهان بوده است. وی از شاگردان قاضی عضدالدّین ایجی است. در ۷۴۵ق در کرمان و در ۷۵۸ق در اصفهان بوده و کتاب «مواهب الهی» را شروع نموده و در ۷۸۹ق فوت شده است.

کتاب های معین الدین بن جلال الدین محمد معلم یزدی