رضا محمدکاظمی

رضا محمدکاظمی

رضا محمدکاظمی متولد سال 1352، دانشیار دانشکده کارآفرینی، عضو حقیقی کمیته ارزیابی کیفیت پردیس البرز، عضو هیات علمی وابسته پردیس البرز، عضو شوری پژوهشی پردیس البرز، مشاور روابط بین الملل دانشکده کارآفرینی، قائم مقام کرسی یونسکو در کارآفرینی می باشد.

کتاب های رضا محمدکاظمی