فیلیکس امورچادا

فیلیکس امورچادا

فلیکس امورچادا (Felix Ó Murchadha) مدرس ارشد فلسفه در دانشگاه ملی ایرلند ، گالوی است. او نویسنده کتاب زمان انقلاب: کایروس و کرونوس در هایدگر (2012) است.

کتاب های فیلیکس امورچادا

کایروس