مارتی اولسن لانی

مارتی اولسن لانی

مارتین اولسن لانی روانشناس، محقق ، مربی ، نویسنده و روان درمانگر اهل پرتلند که یکی از روانشناسان برجسته آمریکا در زمینه درونگرایی است ، سمینارها و کارگاه های آموزشی را با موضوع درونگرایی در ایالات متحده و کانادا رهبری می کند.

کتاب های مارتی اولسن لانی

کودکان درون گرا