باربارا میزتال

باربارا میزتال

باربارا میزتال جامعه شناس نظریه پرداز (با تمرکز اصلی بر روی مشکلات اعتماد ، همکاری اجتماعی ، عزت ، بخشش و حافظه جمعی) و جامعه شناس سیاسی (به ویژه در مسائل تغییر سیاسی ، دموکراسی و استدلال عمومی) است.

کتاب های باربارا میزتال