عباس علی عزتی

عباس علی عزتی

کتاب های عباس علی عزتی

زندگی زیبا


هنر بازیگری فیلم


مارال


بازار مکاره


هریت جاسوس


ایوان و اسیلیویچ


ساراباند و ساعت گرگ و میش


بار دانش


قدرت پنهان تک گویی


قزاق ها


جنگ و صلح (نمایشنامه)


سلطه ی تاریکی


بادبزن


خانه ی زویا


ایوان واسیلیویچ


مولیر


قانون شکن


ژوردن کم عقل


مهمان خانه چی


ارباب


قهوه خانه


عروس بی نوا