علی اصغر فهیمی فر

علی اصغر فهیمی فر

علی اصغر فهیمی فر متولد سال 1341، دارای لیسانس هنرهای تجسمی از دانشکده هنرهای زیبا دانشگاه تهران؛ فوق لیسانس پژوهش هنر از دانشکده هنرهای زیبا دانشگاه تهران و دکترای تاریخ هنر و فلسفه هنر از دانشگاه مرکزی انگلستان University of Central England می باشد. وی عضو هیئت علمی دانشکده هنر و معماری دانشگاه تربیت مدرس واستادیار است.

کتاب های علی اصغر فهیمی فر

بیان تصویری دین در رسانه


فیلسوفان و هنر