محمدرضا امیری طهرانی

محمدرضا امیری طهرانی

محمدرضا امیری طهرانی متولد سال 1342، دارای دکتری فلسفه علم و فناوری، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، کارشناسی ارشد  فلسفه علم، دانشگاه صنعتی شریف و کارشناسی ارشد پیوسته معارف اسلامی و اقتصاد، دانشگاه امام صادق (ع) می باشد. 

کتاب های محمدرضا امیری طهرانی