فرانک دوانلو

فرانک دوانلو

فرانک دوانلو متولد ۲۵ اَردیبهشت ۱۳۵۰ در تهران بود. گفتنی است شادروان دوانلو علاوه بر شاهنامه‌پژوهی؛ پژوهش‌هایی را نیز در زمینهٔ فرهنگِ ایران و جشن‌های ایرانی (جشن مهرگان، جشن تیرگان و اسفندگان و...) انجام داده بود.
از آثار منتشر شدهٔ این شاهنامه‌پژوه می‌توان به دفترهای پارسی‌نگاشته شاهنامه فردوسی، رویدادهای تاریخ‌دار شاهنامه فردوسی، فرهنگ نام‌های ایرانی بر بنیاد شاهنامه فردوسی، راهنمای نمودارشاهنامه فردوسی دوره پیشدادیان و کیانیان، گات‌های زرتشت (متن تطبیقی بر پایۀ هشت برگردان پارسی) و بانوان شاهنامه؛ ارنواز، شهرناز و فرانک (زیر چاپ) اشاره کرد.

کتاب های فرانک دوانلو