یوهان دال

یوهان دال

دکتر یوهان دال استاد روانشناسی در دانشگاه اوپسالا، سوئد است. ایشان یک روانشناس بالینی متخصص در رفتار درمانی است.

کتاب های یوهان دال