خالد اصلانی

خالد اصلانی

خالد اصلانی مترجم ایرانی و متولد سال 1356 است. ایشان مقالات زیادی در حوزه زوج درمانی، مسائل روانشناسی، اجتماعی و علوم تربیتی دارد. از این مترجم ایرانی کتابهایی در زمینه استرس، اضطراب در خانواده نیز منتشر شده است.

کتاب های خالد اصلانی