مهدی صحراگرد

مهدی صحراگرد

مهدى صحراگرد متولد سال 1361، دارای دکترای هنر اسلامی، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد مشهد؛ طراح و مجری المان های شهری مشهد از سال 1388 می باشد.

کتاب های مهدی صحراگرد

مصحف روشن