دیوید لایون

دیوید لایون

دیوید لایون (متولد 1948) یک جامعه شناس اسکاتلندی است که مرکز مطالعات نظارت را اداره می کند، دارای کرسی تحقیقاتی ملکه است و به عنوان استاد در دانشکده حقوق دانشگاه کویینستون، انتاریو منصوب می شود.
لیون متولد ادینبورگ، اسکاتلند، لیسانس علوم و دکترای فلسفه در علوم اجتماعی و تاریخ را در دانشگاه برادفورد در یورکشایر انگلستان دریافت کرد، که باعث شیفتگی نیروی محرکه و پیامدهای اجتماعی برخی تحولات بزرگ دنیای مدرن شد.

کتاب های دیوید لایون

پسامدرنیته