صدیقه خوانساری موسوی

صدیقه خوانساری موسوی

دکتر صدیقه خوانساری موسوی، استاد دانشگاه توبینگن آلمان دارای مدرک دکتری اسلام‌شناسی از توبینگن آلمان و متولد سال 1343 می باشد.

کتاب های صدیقه خوانساری موسوی