الینور سیگل

الینور سیگل

الینور سیگل یکی از محققان وابسته در مرکز تحقیقات پیشرفته در مورد زنان در دانشگاه براون بوده و از محققان مباحث در مطالعات گفتمانی در دانشگاه آمستردام بازدید کرده است.
خانم سیگل داستانی کوتاه منتشر کرده است. در دانشگاه مینه سوتا شعر تدریس کرده است و در روزنامه نگاری رادیویی و چاپی کار کرده است. وی سردبیر داستانی Sojourner ماهنامه فمینیست بود.

کتاب های الینور سیگل