میرنا بی شور

میرنا بی شور

دکتر میرنا بی شور نویسنده آمریکایی است که در حوزه های رشد کودک، مداخلات حل مسئله با کودک و پیشگیری فعالیت می کند.

کتاب های میرنا بی شور