آلموت بارتل

آلموت بارتل

آلموت بارتل نویسنده کتابهای کودکان است. برخی از کتابهای منتشر شده Almuth Bartl عبارتند از: مقایسه (کتابهای مسابقه انگشتی ادی)، حیوانات بارون (کتابهای مسابقه انگشتی ادی)، مخالفان (کتابهای مسابقه انگشتان ادی) و طبیعت بارون (کتابهای مسابقه انگشتی ادی) می باشد.

کتاب های آلموت بارتل

شب بخیر کوچولو


هوش آزمایی


رابطه ها


رنگ ها


عددها


در مزرعه


مخالف ها


شکل ها


در سفر


دنیای جانوران


ساعت


در طبیعت


بازیهای 5 دقیقه ای