مایکل اس سورنسن

مایکل اس سورنسن

مایکل اس سورنسن (Michael S. Sorensen) روز مدیر اجرایی بازاریابی است و شب ها خواننده ، محقق و معتاد توسعه فردی است.

کتاب های مایکل اس سورنسن

گوش کن