کوین اولری

کوین اولری

کوین اولری در خانواده ای متوسط در سال 1954 متولد شد. ترکیب میراث خانوادگی مادر کوین به عنوان بازرگان و کاریزمای ایرلندی پدرش واقعاً به این معنی بود که اولی برای تجارت به دنیا آمده است. کوین بیشتر شهود تجاری خود را از مادرش آموخت. او از کودکی بینش های کلیدی تجارت و مالی را به او آموخت. اینها به فلسفه های اصلی کوین تبدیل شدند و ستون هایی که او روزی بر آن امپراتوری خود را بنا کرد.

کتاب های کوین اولری

حقایق سرد و سخت