والری بلر گاگنون

والری بلر گاگنون

والری بلر گاگنون (Valérie Bélair-Gagnon) استادیار دانشکده روزنامه نگاری و ارتباطات جمعی هابارد و دانشکده وابسته در گروه جامعه شناسی در دانشگاه مینه سوتا است. او یک عضو وابسته در پروژه جامعه اطلاعاتی دانشکده حقوق ییل است.

کتاب های والری بلر گاگنون