گری وینر

گری وینر

گری وینر نویسنده/ویراستار بیش از سی کتاب از قبیل Greenhaven ، Lucent و Rosen Presses است. کتابهای جدید او ترامپ گرایی و آینده حزب جمهوری خواه. این کتابهای جدید قرار است در سال 2022 منتشر شوند.

کتاب های گری وینر

آمریکا و روسیه