ایوون تاسکر

ایوون تاسکر

ایوون تاسکر متولد 1964، نویسنده انگلیسی و استاد رسانه و ارتباطات در دانشکده رسانه و ارتباطات دانشگاه لیدز است. تاسکر پیش از این استاد مطالعات فیلم و رئیس دانشکده هنر و علوم انسانی دانشگاه آنگلیای شرقی بود.

کتاب های ایوون تاسکر

سکوت بره ها