هری بکوید

هری بکوید

هری بکوید مدرس دائم برای بسیاری از شرکت های ملی از جمله ABC، Inc.، BellSouth Corporation، Norwest Corporation و Marsh & McLennan Companies، Inc، و دیگران است. او در مینیاپولیس، مینه سوتا زندگی می کند.

کتاب های هری بکوید

بازاریابی خدمات