سالتان کرمالی

سالتان کرمالی

سالتان کرمالی "بازاریاب معتبر" و عضو موسسه بازاریابی معتبر است. وی دارای مدرک اقتصاد، جامعه شناسی و حقوق و دیپلم بازاریابی و امور مالی و حسابداری است.

کتاب های سالتان کرمالی

نخبگان در بازاریابی