عظیم جابری

عظیم جابری

کتاب های عظیم جابری

سینما و فلسفه


قلب عریان


تمام خاطره ی دنیا


خاطرات کنجی میزوگوچی


هنر تسکین دادن خشم


قصه در سینما


دکور سینما


تدوین


سینماگران بزرگ 10


اقتباس در سینما


سینماگران بزرگ 6


سینماگران بزرگ 7


اخلاق قانون و سیاست