ایلیوس کوتسو

ایلیوس کوتسو

ایلیوس کوتسو ، دکترای روانشناسی و مدرس در دانشگاه Libre de Bruxelles ، همچنین یک محقق در زمینه ذهن ، رفاه در محل کار و صلح اقتصادی Grenoble Ecole de Management است. او عضو Mind & Life Europe است ، او بنیانگذار انجمن Emergences (www.emergences.org) است که برای یک جامعه متحد و آگاه تر کار می کند و پروژه های بشردوستانه را تامین مالی می کند.

کتاب های ایلیوس کوتسو

کتابچه ی تمرین هوشیاری