جان ندروین پیترز

جان ندروین پیترز

جان ندروین پیترز (Jan Nederveen Pieterse) یک محقق هلندی الاصل است که کارش بر اقتصاد سیاسی جهانی ، مطالعات توسعه و مطالعات فرهنگی متمرکز است. او در حال حاضر به عنوان استاد برجسته مطالعات جهانی و جامعه شناسی دانکن و سوزان ملیشم در دانشگاه کالیفرنیا ، سانتا باربارا خدمت می کند.

کتاب های جان ندروین پیترز

نظریه توسعه