هانس ورنر بیرهوف

هانس ورنر بیرهوف

هانس ورنر بیرهوف (Hans-Werner Bierhoff) (متولد: 3 ژوئن 1948) استاد روانشناسی در دانشگاه روهر بوخوم است.

کتاب های هانس ورنر بیرهوف

رفتارهای اجتماعی مطلوب