ناتان آسنگ

ناتان آسنگ

ناتان آاسنگ در مینه سوتا بزرگ شد و قبل از نویسندگی چهار سال به عنوان میکروبیولوژیست کار کرد. وی بیش از نود کتاب برای خوانندگان جوان، از جمله شرح حال، کتابهای ورزشی و علمی نوشته است.

کتاب های ناتان آسنگ

سقوط وال استریت