جفری روت

جفری روت

جفری دی روت، روانپزشک اعتیاد و روان درمانگر گروهی در کارهای خصوصی است. او عضو انجمن پزشکی اعتیاد آمریکا (ASAM) و انجمن روان درمانی گروه آمریکایی است. او به مدت 25 سال یک روان درمانگر گروهی بوده است. وی کارگاه هایی در زمینه روان درمانی گروهی به مخاطبین حرفه ای مختلف ، از جمله درمانگران گروهی ، متخصصان درمان اعتیاد ، روانکاوان ، متخصصان کمک کارکنان ، وکلا و قضات ارائه کرده است. او در بسیاری از کنفرانسهای روابط گروهی که توسط موسسه A. K. Rice حمایت می شود ، مدیر ، معاون و مشاور بوده است.

کتاب های جفری روت