مارک نیمروف

مارک نیمروف

دکتر مارک نمیرف، در هیئت علمی اصلی برنامه آموزش بهداشت روانی نوزادان و کودکان خردسال دانشکده روانپزشکی واشنگتن و دانشکده بالینی برنامه دکترای روانشناسی دانشگاه جورج واشنگتن خدمت می کند. او همچنین یکی از اعضای وابسته انجمن روانکاوی منطقه بالتیمور کلمبیا است و یک مطب خصوصی برای درمان کودکان در پوتوماک، مریلند دارد.

کتاب های مارک نیمروف