نیتن راس

نیتن راس

نیتن راس در حال حاضر در دانشکده دانشگاه دیپل است و کار او به عنوان محقق به تحقیق در مورد فلسفه های اجتماعی و سیاسی کانت، هگل و رمانتیک های آلمانی می پردازد. او مقالاتی در هگل-جهربخ، مطالعات ایده آلیستی منتشر کرده است، و در حال حاضر در حال تحقیق درباره مفاهیم سیاسی نظریه تجربه زیبایی شناسی در کانت، شیلر، فردریش شلگل و هولدرلین است.

کتاب های نیتن راس