پنی هیمز

پنی هیمز

روابط شما و طرز فکر شما در مورد آنها بر هر کاری که انجام می دهید، فکر می کنید و احساس می کنید تأثیر می گذارد. من می توانم به شما و کسانی که بیشتر به آنها اهمیت می دهید کمک کنم تا روابط بهتر و شادتری ایجاد کنید.

کتاب های پنی هیمز