پل ام. پدرسن

پل ام. پدرسن

پل ام. پدرسن، استاد مدیریت ورزشی در گروه حرکت شناسی در دانشکده بهداشت عمومی دانشگاه ایندیانا - بلومینگتون (IU) است. پدرسن  ورزش نویس سابق و ستون نویس تجارت ورزشی علایق او در رابطه  بین ورزش و غلم ارتباطات  است. تمرکز ویژه او در حوزه ارتباطات ورزشی در حوزه مدیریت ورزشی است.

کتاب های پل ام. پدرسن