میکل درابای

میکل درابای

میکل درابای دانشیار تمرین استراتژی و کارآفرینی در دانشکده مدیریت SDA Bocconi است.

کتاب های میکل درابای