دورن سیلتی

دورن سیلتی

دارن سیلتی استادیار بخش بازاریابی و بازاریابی ورزشی در ایالات متحده است.

کتاب های دورن سیلتی

کارآفرینی ورزشی