پاتریک بوشه

پاتریک بوشه

استاد مدیریت ورزشی و مدیریت بازاریابی ورزش در دانشکده علوم ورزشی در دانشگاه بورگوندی، فرانسه، و عضو گروه تحقیقاتی روانشناسی اجتماعی و مدیریت ورزشی است. علایق تحقیقاتی او رفتارهای کارکنان (مصرف کنندگان، گروه ها و سازمان ها) مرتبط با مصرف ورزش (رویداد، گردشگری و خرده فروشی) است. او چندین کتاب در زمینه مدیریت و بازاریابی ورزشی و دو کتاب در مورد برندهای ورزشی به زبان فرانسه را منتشر کرده است.

کتاب های پاتریک بوشه

برند های ورزشی