دانیل اچ کیم

دانیل اچ کیم

 دانیل اچ کیم (Daniel H. Kim) متولد سال 1960، نویسنده آمریکایی می باشد.

کتاب های دانیل اچ کیم

الگوهای سیستمی 1