مارگریت رورس

مارگریت رورس

مارگریت رورس  نویسنده و معلم کانادایی است. او مطالب آموزشی و کودکانه می نویسد.  بیشتر به‌عنوان خالق کتاب‌های مصور شناخته می‌شود که به‌طور مشخص رویکردی آرام را با احترام به طبیعت ترکیب می‌کنند. او همچنین نویسنده داستان برای دانش آموزان متوسطه و غیرداستانی برای کودکان و بزرگسالان است.

کتاب های مارگریت رورس

پسری که فیل را بزرگ کرد