فراز غلام زاده

فراز غلام زاده

فراز غلام‌زاده جفره نویسنده کتاب "معماری بوشهر در دوره زند و قاجار، این کتاب در سال 1392 به عنوان کتاب "فصل" تابستان در بخش "معماری و شهرسازی" در ایران شناخته شد. 

کتاب های فراز غلام زاده

معماری بوشهر