پونه مختاری

پونه مختاری

استادیار دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزش دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکز

کتاب های پونه مختاری

مبانی عصبی حرکت انسان