راجات کاثوریا

راجات کاثوریا

دکتر راجات کاثوریا مدیر/رئیس اجرایی شورای هند برای تحقیقات روابط اقتصادی بین‌الملل (ICRIER) است. دکتر کاتوریا بیش از 10 سال تجربه در سیاست گذاری و مقررات دارد. او به مدت هشت سال مشاور اقتصادی اداره تنظیم مقررات مخابرات هند بود. علاوه بر این، او به عنوان مشاور برای سازمان های بین المللی مانند بانک جهانی و کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل متحد و سازمان بین المللی کار کار کرده است. انتشارات اخیر او شامل مسیرهای کم کربن برای رشد در هند و همکاری اقتصادی جهانی: دیدگاه های کشورهای G20 است.

کتاب های راجات کاثوریا