جلیل وفا کرمانشاهی

جلیل وفا کرمانشاهی

جلیل قریشی زاده متخلص به «وفا» در سال 1314خورشیدی در کرمانشاه متولد شد. وی از دوران کودکی به شعر و شاعری علاقه مند بود و همیشه در محافل و انجمن های ادبی حضور می یافت. جلیل وفا در سال 1340 با کمک برادر بزرگ تر خود، بدرالدین قریشی زاده متخلص به «فاخر» و تنی چند از شاعران و هنرمندان، اقدام به تاسیس انجمن ادبی سخن نمود. وفا در سال 1363 و بعد از گذشت بیش از ده سال از درگذشت «اسدالله عاطفی»، مجموعه ای از غزل های وی را با نام «مرگ امید» منتشر کرد. همچنین وی در سال 1367 اقدام به انتشار کتاب «باغ ابریشم» - که شامل مجموعه غزل های شعرای معاصر کرمانشاهی است - می نماید. این کتاب شامل تعدادی از اشعار  بیش از 80 شاعر کرمانشاهی می باشد که خود وفا نیز در ابتدای آثار هر شاعر غزلی را نیز برای آنان سروده است. وفا در مقدمه این کتاب چنین آورده است: «حال و هوای این مجموعه غزل است و در شعر امروز هم هنوز جای خود را ترک نکرده و نمی کند با ترکیب های نو و زبانی در خور زمان حال که جای حرف بسیار دارد ...».

کتاب های جلیل وفا کرمانشاهی