محمدرضا حمیدی زاده

محمدرضا حمیدی زاده

محمدرضا حمیدی زاده متولد سال 1335، استاد دانشکده مديريت و حسابداري گروه آموزشی مديريت بازرگاني دانشگاه شهید بهشتی می باشد. وی دارای دكترای مديريت از دانشگاه تهران,1374 می باشد.

کتاب های محمدرضا حمیدی زاده