دیمو دیموو

دیمو دیموو

دیمو دیموو (Dimo Dimov) استاد نوآوری و کارآفرینی در دانشگاه باث انگلستان است. تحقیقات او بر توانمندسازی، تسریع و تامین بودجه سفر کارآفرینی، از ایده اولیه تا سرمایه گذاری قابل دوام، در محیط های مستقل، شرکتی و اجتماعی متمرکز است. یک فرصت کارآفرینی در حال تکامل در این فرآیند بسیار مهم است: در نگاه به گذشته آشکار، اما در چشم انداز نامشخص، مبهم و مبهم. او علاقه مند است که چگونه کارآفرینان و سرمایه گذاران بالقوه در مواجهه با چنین عدم قطعیتی فکر، عمل و تعامل می کنند و چگونه این تعاملات باعث پدید آمدن پدیده های جدید هیجان انگیز می شود.

کتاب های دیمو دیموو

کارآفرین اندیشمند